Zakres usług

Kancelaria swoją ofertę kieruje przede wszystkim do klienta biznesowego. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców opartej na bieżącym doradztwie i wspieraniu biznesu, ale także sprawnej i kreatywnej pomocy w sprawach o skomplikowanej naturze prawnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta oraz kładąc nacisk na stały i szybki kontakt Klienta z kancelarią usługi świadczymy zarówno osobiście w siedzibie Klienta, jak i z wykorzystaniem metod komunikowania się na odległość.

Klient biznesowy

Windykacja

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu należności powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Usługi kancelarii obejmują w szczególności:

 • reprezentację na etapie przedsądowym (przygotowywanie wezwań do zapłaty, udział w negocjacjach),
 • reprezentację na etapie postępowania sądowego (przygotowywanie pozwów w sprawach o zapłatę, w sprawach o uznanie czynności za bezskuteczną, sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych, monitorowanie przebiegu postępowań),
 • obsługę na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego prowadzonych przez komornika (przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego albo egzekucyjnego, sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku, skarg na czynności komornika, monitorowanie przebiegu postępowań),
 • ustanawianie prawnych zabezpieczeń wierzytelności w postaci hipotek umownych i przymusowych oraz zastawów,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i monitorowanie przebiegu postępowań upadłościowych, naprawczych i układowych.

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców będących pracodawcami oraz działów kadrowo-płacowych. Usługi kancelarii obejmują między innymi:

 • opracowywanie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, innych dokumentów i oświadczeń,
 • doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • reprezentację przez sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, organami rentowymi oraz Państwową Inspekcją Pracy,
 • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym reprezentacja pracodawcy w negocjacjach i sporach ze związkami zawodowymi.

Prawo nieruchomości

Celem kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców oraz przedsiębiorców z branży deweloperskiej. Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • przygotowywania i opiniowania umów sprzedaży nieruchomości, w tym deweloperskich, umów najmu oraz dzierżawy,
 • reprezentacji w postępowaniach o zapłatę czynszu, opłat eksploatacyjnych, o eksmisję, o zezwolenie na przymusową sprzedaż lokalu,
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz procesu budowlanego,
 • sporządzania projektów statutów, uchwał organów spółdzielczych i wspólnotowych, tworzenia projektów regulaminów zarządów, rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń członków spółdzielni,
 • udziału z głosem doradczym w posiedzeniach zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeniach właścicieli oraz walnych zgromadzeniach członków spółdzielni,
 • przygotowywania wniosków oraz dokumentacji składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, tworzenia i opiniowania umów, kontraktów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Prawo korporacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na etapie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera funkcjonujących przedsiębiorców oraz pomaga na etapie kończenia działalności. Usługi kancelarii obejmują w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółek,
 • bieżącą obsługę prawna w zakresie sporządzania umów i statutów spółek, projektów uchwał organów spółki, tworzenia regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, przygotowywania wniosków oraz dokumentacji składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, tworzenia i opiniowania umów, kontraktów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sporach z kontrahentami, w sprawach wynikających z prawa handlowego oraz przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • obsługę procesu likwidacji i upadłości przedsiębiorcy.

Prawo e-commerce

Kancelaria wspiera przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sieci internet. Usługi oferowane przez kancelarię obejmują między innymi:

 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych i świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólnych warunków umów, ofert,
 • bieżące doradztwo w zakresie działalności prowadzonej w sieci internet,
 • wsparcie przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania praw konsumenta.

Klient indywidualny

Windykacja

Kancelaria zapewnia osobom fizycznym wsparcie prawne w odzyskiwaniu wierzytelności. Usługi kancelarii obejmują w szczególności:

 • reprezentację na etapie przedsądowym (przygotowywanie wezwań do zapłaty, udział w negocjacjach),
 • reprezentację na etapie postępowania sądowego (przygotowywanie pozwów w sprawach o zapłatę, w sprawach o uznanie czynności za bezskuteczną, sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych, monitorowanie przebiegu postępowań),
 • obsługę na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego prowadzonych przez komornika (przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego albo egzekucyjnego, sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku, skarg na czynności komornika, monitorowanie przebiegu postępowań),
 • ustanawianie prawnych zabezpieczeń wierzytelności w postaci hipotek umownych i przymusowych oraz zastawów,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i monitorowanie przebiegu postępowań upadłościowych, naprawczych i układowych.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wspierając pracowników w egzekwowaniu przysługujących im uprawnień. Usługi kancelarii obejmują:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, innych dokumentów i oświadczeń,
 • negocjacje z pracodawcą oraz reprezentację przed sądami pracy w sprawach m.in. o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, innych świadczeń z tytułu stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodnie z prawem wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę
 • reprezentację w postępowaniach przed organami rentowymi oraz sądami w sprawach dotyczących rent, emerytur, zasiłków oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS i KRUS,
 • wsparcie prawne związków zawodowych, reprezentacja w negocjacjach i sporach z pracodawcą, przygotowywanie i opiniowanie statutów, uchwał, opinii, układów zbiorowych pracy, porozumień.

Ochrona konsumentów

Kancelaria zapewnia pomoc prawną konsumentom narażonym w obrocie gospodarczym na nierzetelne zachowania kontrahentów biznesowych. Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • reprezentacji w sporach z przedsiębiorcami dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, z tytułu umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również w sprawach o roszczenia związane z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy oraz wprowadzeniem do umowy klauzul niedozwolonych,
 • analizy umów zawieranych z instytucjami finansowymi, ubezpieczycielami, dostawcami mediów, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, deweloperami pod kątem wprowadzenia do treści umów klauzul niedozwolonych oraz zgodności z przepisami prawa.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne dla osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym oraz wypadkom przy pracy, zostały poddane procedurze obarczonej błędem w sztuce medycznej, doznały krzywdy w związku z innym zdarzeniami losowymi, w tym śmiercią bliskiej osoby. Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • dochodzenie należnego odszkodowania rekompensującego uszczerbek majątkowy lub zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie psychiczne, dochodzenie renty,
 • reprezentacja Klienta na etapie polubownym, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, - reprezentacja w toku postępowania sądowego,
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje usługi obejmujące doradztwo, udział w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentację w postępowaniach sądowych w szczególności w sprawach dotyczących:

 • rozwodów, separacji,
 • alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego, jak również rozliczeń osób żyjących w nieformalnych związkach,
 • opieki, kurateli, przysposobienia.

Prawo spadkowe

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach:

 • związanych z przyjęciem albo odrzuceniem spadku,
 • o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nieważności testamentu,
 • dotyczących wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia
 • o zachowek, zapis zwykły i windykacyjny,
 • o dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym rzeczowego, w szczególności świadczy usługi obejmujące:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych i handlowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentację w postępowaniach polubownych i sądowych dotyczących stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu immisji, naruszenia własności i posiadania,
 • ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, zastaw),
 • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:

 • zameldowania,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa budowlanego.

Współpraca i wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia kancelarii za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależy od wybranej formy współpracy, rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. Kancelaria oferuje następujące formy współpracy i wynagradzania za świadczone usługi:

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna – polegająca na stałym świadczeniu indywidualnie ustalonej co do formy i zakresu pomocy prawnej dla Klienta, z którym kancelaria pozostaje w stałym kontakcie realizowanym za pomocą uzgodnionych metod komunikacji (osobiste spotkania, dyżury, rozmowa telefoniczna, korespondencja e-mail). W ramach tej formy współpracy oferujemy indywidualnie ustalany z Klientem model stałego wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenie według stawki godzinowej.

 

Doraźna pomoc prawna

Doraźna pomoc prawna – polegająca na realizacji jednorazowych zleceń dla Klienta i przybierająca w szczególności formę porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, pisma lub umowy, reprezentacji Klienta na etapie przedsądowym, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, zabezpieczających i egzekucyjnych, udziału w negocjacjach i mediacjach, pomocy w innych czynnościach zleconych przez Klienta. W ramach tej formy współpracy przewidujemy możliwość rozliczenia w modelu wynagrodzenia kwotowego albo modelu wynagrodzenia kwotowego uzupełnionego przez dodatkowe wynagrodzenie procentowe należne w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.